Uzsākot interneta vietnes un Interneta veikala www.hokejaveikals.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.
Redakcija uz 02.05.2018.

HOKEJAVEIKALS.LV PAKALPOJUMU
LIETOŠANAS NOTEIKUMI

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka (1) tīmekļa lapas un Interneta veikala www.hokejaveikals.lv (turpmāk – Hokejaveikals.lv) lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

SIA Sports Lukss, reģ. Nr.40103087159, juridiskā adrese: Rīga, Augšiela 1, LV-1009 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina Hokejaveikals.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem, ar mērķi nodrošināt Pircēja veikto pasūtījumu apkalpošanu un izpildi.
Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura iepērkas Hokejaveikals.lv vai izmanto citus Hokejaveikals.lv pakalpojumus, vai juridiskā persona. Šie Noteikumi ir saistoši katram Pircējam neatkarīgi no tā, vai Pircējs izveido savu lietotāja kontu tīmekļa vietnē.
Tiesības iepirkties Hokejaveikals.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

Hokejaveikals.lv pakalpojumi neattiecas uz juridiskajām personām (turpmāk – B2B klients).
Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā Hokejaveikals.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmanto citus Hokejaveikals.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu Hokejaveikals.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā Hokejaveikals.lv, bet neattiecas uz tiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti HOKEJA PASAULE veikalos vai Pārdevēja sadarbības partneru veikalos.

Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par Hokejaveikals.lv iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.
Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot Hokejaveikals.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums atkārtoti iepazīties ar Hokejaveikals.lv Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.
Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala Hokejaveikals.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. Tādā gadījumā Pārdevējs aicina Pircēju iepirkties tuvākajā HOKEJA PASAULE veikalā, kurus varat izvēlēties šeit.
Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi Hokejaveikals.lv.

Pārdevējam, ievietojot Hokejaveikals.lv attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi Hokejaveikals.lv vai pavisam pārtraukt Interneta veikala Hokejaveikals.lv darbību.

PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS

Preču un pakalpojumu cenas Hokejaveikals.lv un HOKEJA PASAULE veikalos var atšķirties. Preču un pakalpojumu cenas Hokejaveikals.lv norādītas Eiro, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.

Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

Hokejaveikals.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs. Ja informācija par precēm un pakalpojumiem Hokejaveikals.lv nesakrīt ar HOKEJA PASAULE veikalos sniegto informāciju, tiek uzskatīts, ka HOKEJA PASAULE veikalā norādītā informācija ir pareiza.

PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

Pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķināšanas veidiem, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu:

 • ar internetbankas palīdzību – Bank-link pakalpojums;
 • ar Maestro, Visa un/vai MasterCard norēķinu karti.
Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot Hokejaveikals.lv pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:
 • prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;
 • preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā.
 • Pircējs nav iepazinies un piekritis Hokejaveikals.lv Noteikumiem.
Ar Bank-link starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina trešās personas, kuras nav Līguma puses, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju. Par Pircēju datu apstrādi, atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.

Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.

Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.

Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot HOKEJA PASAULE klientu servisa e-pasta adresi: dati@hokejapasaule.lv. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA)

Interneta veikalā Hokejaveikals.lv pasūtītās preces Pircējs saņem Pircēja izvēlētajā veidā, kurš ir norādīts veicot pasūtījumu.

Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pirkuma maksa par Pircēja pasūtījumā norādītajām precēm ir pilnā apmērā saņemta Pārdevēja kontā, Pārdevējs sagatavo preci nodošanai Klientam. Kad prece ir sagatavota nodošanai, Pārdevējs informē par to Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, vai nosūta SMS. Paziņojumā vai SMS ir ietverta sīkāka informācija par pasūtījumu: pasūtījuma numurs un preces saņemšanas adrese.
Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

Saņemot preci, Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt preces.

Pircējs preci saņem 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādāk. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Pircēja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces saņemšanu, vai no dienas, kad šāds paziņojums nosūtīts ar SMS.

Ja Pircējs nepieņem preci noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam papildu izdevumus, kas radušies Pārdevējam saistībā ar preci (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.

Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar piegādes lapu un pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Par pasūtījuma izpildi Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmatojot Pircēja e-pasta adresi, vai nosūta SMS.

ATCELŠANA UN IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar HOKEJA PASAULE klientu servisu, izmantojot e-pastu: dati@hokejapasaule.lv

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Interneta veikalā Hokejaveikals.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita (1) no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā; (2) no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegts pakalpojums.

Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot:
 • standarta atteikuma veidlapas paraugu vai
 • jebkādu citu nepārprotamu paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma;
Pircējs var elektroniski aizpildīt un iesniegt doto atteikuma veidlapu vai kādu citu nepārprotamu paziņojumu, izmantojot HOKEJA PASAULE klientu servisa e-pasta adresi: dati@hokejapasaule.lv vai iesniedzot paziņojumu tuvākajā HOKEJA PASAULE veikalā.
Ja Pircējs neizmanto standarta atteikuma veidlapas paraugu, paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs norāda šādu informāciju:
 • pasūtījuma veikšanas datumu;
 • datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
 • Pircēja vārdu un uzvārdu;
 • precīzu preces nosaukumu.
Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.

Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības samazināt preces vērtību proporcionāli preces nolietojumam vai nepieņemt preci. Proporcionālo summu aprēķina, pamatojoties uz pirkuma maksu, ko Pircējs ir samaksājis par preci. Par preces vērtības samazināšanu Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

Atteikuma tiesības nepiemēro:
 • tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
 • tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;
 • tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;
 • tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;
 • tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;
 • pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar Pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz Pārdevējs būs Līgumu izpildījis pilnībā;
 • citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

GARANTIJA

PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠO PRECI VAI PAKALPOJUMU

Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, ja Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas pirmo 6 (sešu) mēnešu laikā no preces iegādes brīža, Pircējs var izvirzīt Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām:
 • bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
 • apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
 • atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas pēc 6 (sešiem) mēnešiem, Pircējs var izvirzīt Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām:
 • bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
 • apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci.
Pircēja tiesības pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojumu neatbilstību līguma noteikumiem, attiecas uz visiem pirkumiem, neatkarīgi no tā, vai pirkumus veic Interneta veikalā Hokejaveikals.lv vai HOKEJA PASAULE veikalā.

Pircējs piesaka prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu, aizpildot prasījuma pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Pārdevējam tuvākajā HOKEJA PASAULE veikalā. Kopā ar Prasījuma pieteikumu, Pircējs iesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju.
Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas rezultātā vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja ziņas.

Gadījumos, kad prece Pircējam neder pēc izmēra, krāsas, formas vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, bet tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, Pircējs nevar pieprasīt preci apmainīt pret citu preci. Tāpat kā preces apmaiņu, Pircējs nevar pieprasīt naudas atmaksāšanu, ja prece ir bez defektiem un bojājumiem, bet vienkārši nepatīk vai nav vajadzīga. Šis nosacījums neattiecas uz pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā Hokejaveikals.lv.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikā tieši piemērojamos tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pircēju personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt pasūtījuma (preču piegādes) izpildi. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Sīkāk par personas datu aizsardzību skatīt šeit.

SĪKDATNES (cookies)

Hokejaveikals.lv var izmantot sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala Hokejaveikals.lv plašākas izmantošanas iespējas Jūsu ērtībām. Par sīkdatņu apstrādnes noteikumiem plašāk šeit.

AUTORTIESĪBAS ©

Hokejaveikals.lv ir reģistrēta preču zīme un tā tiek aizsargāta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Hokejaveikals.lv satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

Hokejaveikals.lv saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt Hokejaveikals.lv ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

Hokejaveikals.lv autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

SAITES

Pircēju ērtībai un informētībai Hokejaveikals.lv var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar Hokejaveikals.lv izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās lapās, un Pārdevējs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju.

Apmeklējot trešo personu tīmekļa lapas, Pircējiem ir jāiepazīstas ar šo lapu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

ATBILDĪBA

Pārdevējs neuzņemas atbilstību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties Hokejaveikals.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Hokejaveikals.lv piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals Hokejaveikals.lv jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai Hokejaveikals.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

Pārdevējs nav atbildīgs par Interneta veikala Hokejaveikals.lv bildēs un attēlos utt. redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.
Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala Hokejaveikals.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

CITI NOTEIKUMI

Informācijas apmaiņa. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Hokejaveikals.lv sadaļā Kontakti.

Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar HOKEJA PASAULE klientu servisu.

Tīmekļa lapas un Interneta veikalu Hokejaveikals.lv darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.

Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Ja šie Noteikumi ir tulkoti citās valodās, domstarpību gadījumā noteicošā ir Noteikumu redakcija latviešu valodā.


Product successfully added to the product comparison!