Redakcija uz 02.05.2018.

SIA SPORTS LUKSS PRIVĀTUMA POLITIKA

Sports Lukss ir viens no līderiem hokeja preču inventāra piegādē ar kopā 19 Hokeja Pasaule veikaliem un tirdzniecības vietām.

Mūsu mērķis ir nodrošināt savus klientus ar kvalitatīvu sortimentu, individuālu pieeju un profesionālām konsultācijām, kā arī piedāvāt augstas kvalitātes hokeja inventāru tieši no ražotājiem.

Mums ir svarīga ne tikai mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāte, bet arī mūsu klientu privātuma aizsardzība, mēs rūpējamies, lai mūsu mājas lapas apmeklētāju un klientu sniegtie dati būtu drošībā.

Šī politika ir izstrādāta ar mērķi izskaidrot mūsu klientiem kā mēs aizsargājam mūsu rīcībā nonākušos personu datus, informēt klientus par to tiesībām un pienākumiem. Mēs rūpējamies, lai apstrādājot personas datus, ievērotu spēkā esošos un piemērojamos normatīvos aktus Latvijas Republikā. Konkrētā privātuma politika nav piemērojama citu uzņēmumu veiktajiem datu apstrādes pasākumiem un mēs lūdzam Jūs vienmēr iepazīties ar konkrētu uznēmumu sniegtajiem skaidrojumiem par personas datu apstrādi, ja izmantojiet citu uzņēmumu pakalpojumus.

Vispārējie jēdzieni:

Pārzinis – SIA “Sports Lukss”, reģ. Nr.40103087159, juridiskā adrese: Rīga, Augšiela 1, LV-1009 (turpmāk arī Hokeja Pasaule).

Pārziņa kontaktinformācija personu datu apstrādes jautājumos - SIA “Sports Lukss”, reģ. Nr.40103087159, juridiskā adrese: Rīga, Augšiela 1, LV-1009, biroja adrese: Rīga, Rūsiņa iela 1A, LV-1003, Tālrunis: +371 67226100, e-pasts: dati@hokejapasaule.lv

Personas dati – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Personas datu apstrāde – darbības ar personas datiem, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Privātuma politika – piemērojamo pasākumu kopums, kas tiek īstenots privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskām personām – Klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (iekļaujot potenciālos, bijušos un esošos), kā arī trešās personas, kuras saistībā ar pakalpojuma sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Hokeja Pasaulei jebkādu informāciju.
 • Hokeja Pasaules veikalu, biroja, noliktavu un citu struktūrvienību apmeklētājiem, tostarp, attiecībā, uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • Hokeja Pasaules uzturēto interneta vietņu un/vai mobilo un/vai sociālo vietņu apmeklētājiem.

Klients – fiziska persona, kurš izmanto Hokeja Pasaules nodrošinātos pakalpojumus, neatkarīgi no veida kā tiek sniegti šie pakalpojumi – klātienē, interneta vietnē, mobilajās lietotnēs, sociālajos tīklos, telefoniski u.c. veidos.

Interneta vietne – Hokeja Pasaules norādītā interneta vietne, kur var tikt sniegti pakalpojumi Klientam.

Pakalpojums - Hokeja Pasaule Klientam sniegtais pakalpojums, saskaņā ar Klienta definēto un izteikto vēlmēm un apjomu, ievērojot Hokeja Pasaules noteiktos darbības virzienus un pakalpojumu veidus, kā arī LR saistošajos normatīvos aktos noteiktos ierobežojumus šādu pakalpojumus sniegšanai.

Hokeja Pasaule pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai, kas ietver vismaz šādas darbības:

 • Klienta identificēšana;
 • Klienta līgumu sagatavošana, noslēgšana un pavadošo dokumentu sagatavošana, noslēgšana;
 • Preču un/vai pakalpojumu piegāde Klientam;
 • Garantijas saistību izpildei;
 • Klientu apkalpošanai, t.sk. ierosinājumu, pretenziju, lūgumu izskatīšanai;
 • Klientam sniedzamo preču un pakalpojumu uzlabošanai, t.sk. klientu piesaistei, klientu lojalitātes nodrošināšanai, preču vai pakalpojumu apmierinātības novērtēšanai;
 • Preču un pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai (komerciāliem nolūkiem);
 • Norēķinu administrēšanai;
 • Saziņas ar Klientu administrēšanai, t.sk. nodrošinot, LR saistošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus Hokeja Pasaulei;
 • Debitoru uzraudzībai, t.sk. maksātspējas uzraudzībai, iespējamai parādu atgūšanas un piedziņas uzraudzībai;
 • Interneta vietņu, t.sk. sociālo tīklu, mobilo aplikāciju uzturēšanai un to darbības uzlabošanai.

Hokeja Pasaules darbības operatīvo datu apstrādei un turpmākai plānošanai:

 • Statistikas datu analīzei un atskaišu sagatavošanai;
 • Datu kvalitātes nodrošināšanai un riska vadībai;
 • Uzņēmuma darbības analīzei un plānošanai;
 • Tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumiem;
 • Klienta aptauju veikšanai.
 • Informācijas sniegšanai valsts (publiskajām) pārvaldes institūcijām (piem. uzraudzības iestādēm), atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.

Hokeja Pasaule apstrādā datus godprātīgi un likumīgi, balstoties uz sekojošiem tiesiskiem pamatiem:

 • Pamatojieties uz Klienta pieteikumu, līguma noslēgšanai un izpildei;
 • Saskaņā ar Klienta piekrišanu;
 • Realizējot leģitīmās intereses, kuras izriet no Hokeja pasaules un Klienta pastāvošajām saistībām, noslēgtā līguma vai uz likuma pamata;
 • Izpildot saistošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • Personas datu apstrāde tiek veikta atbilstoši konkrētiem mērķiem;
 • Personas datu apstrāde tiek veikta neuzkrājot pārmērīgus datus, nodrošinot to precīzumu un glabāšanas ilguma adekvātumu un Klienta tiesības
 • Personas dati tiek ievākti atbilstoši mērķiem un tiesiskajam pamatam;
 • Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Hokeja Pasaules saprātīgi pieejamajiem organizatoriskajiem, finanšu un tehnoloģiskajām iespējām un resursiem, ievērojot mūsdienu tehnoloģijas attīstību;
 • Ja tiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, Klients par to tiek informēts atbilstoši normatīvajiem aktiem. Klientam ir tiesības iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu, tomēr atsevišķos gadījumos šis iebildums var ierobežot Klienta potenciālās tiesības izmantot tam pieejamās iespējas.

Dati tiek glabāti, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk minētajiem pamatiem:

 • Ir spēkā esošs līgums ar Klientu;
 • Ir spēkā esoša Klienta piekrišanai personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde neizriet no cita likumīga pamata;
 • Juridiskais pienākums datu glabāšanai;
 • Likumisko interešu realizācijas nodrošināšanai, kura izriet no normatīvajiem aktiem, kuri piemērojami Hokeja Pasaulei un/vai Klientam.
 • Ja Personas datu glabāšanas pamats nav konstatējams, Klienta personas dati tiek dzēsti.


Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Klienta tiesībām:

 • Atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Šīs tiesības ietver tiesības saņemt informāciju saistībā ar Klienta datu apstrādi, tiesības lūgt Klienta personas datu precizēšanu, labošanu, mainīšanu, dzēšanu, atteikumu saņemt komercinformāciju, lūgumu pārnest datus, u.c. likumiskās/līgumiskās tiesības;
 • Šo tiesību īstenošana var būt ierobežota, ja personas datu apstrāde pamatota ar tādiem Hokeja Pasaules pienākumiem, kuri tam uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.


Klients var īstenot savas tiesības, iesniedzot pieprasījumu:

 • Rakstveidā Hokeja Pasaules veikalos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī norādot savu kontaktadresi;
 • Elektroniskajā pastā dati@hokejapasaule.lv, parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisku parakstu.

Atbilde tiek sniegta uz norādīto kontaktadresi vai elektroniskā pasta adresi.

Personas datu aizsardzībai tiek izmantotas tehnoloģiskie un loģiskie aizsardzības pasākumi, kuri, ievērojot organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, ir realizējami, izvērtējot potenciālos riskus. Hokeja Pasaule datu aizsardzības nolūkos veic nepārtrauktu drošības procesus attīstību – gan izglītojot savus darbiniekus, gan veicot pasākumus informācijas, IT infrastruktūras, iekšējo un ārējo tīklu, struktūrvienību aizsardzībai, ar mērķi nepieļaut neautorizētu piekļuvi datiem.


Personas datu apmaiņa var būt nepieciešama, ja tam ir konkrēti mērķi, tādi kā:

Sadarbības partneriem, ja tiek nodrošināta pakalpojumu sniegšana (piemēram, kurjers preču piegādei, norēķinu pakalpojumu sniedzēji);
Drošības un aizsardzības nodrošināšanai (piemēram, IT drošības administrēšana);
Vispārējai un līgumu administrēšanai (piemēram, statistikas datu iesniegšana, organizatorisko un finanšu pārvaldības nodrošināšana, pasākumu organizēšana);
Uzraudzības un valsts pārvaldes iestādes (piemēram, tiesībsargājošās institūcijas);
Parādu piedziņai vai juridisko interešu aizstāvībai vai izpildei.

Augstākminētais uzskaitījums nav visaptverošs, jo atsevišķos gadījumos Personas datu apmaiņa var notikt arī atbilstoši Klienta pieprasījumam, apstrādājot anonimizētus datus u.c. gadījumos. Hokeja Pasaule norādītajā interneta vietnē var tikt izmantotas sīkdatnes, kuru izmantošanai Klientam ir tiesības nepiekrist, tomēr norādām, ka atsevišķos gadījumus var tikt ietekmēta konkrētās Interneta vietnes pakalpojumu nodrošināšana pilnā apmērā. Ar sīkdatņu apstrādes noteikumiem varat iepazīties šeit. Ja Interneta vietnē ir ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, par šādu mājas lapu apmeklēšanu Hokeja Pasaule neatbild, tāpēc, lūdzam, Jūs atsevišķi iepazīties ar trešo personu mājas lapu un personas datu aizsardzības noteikumiem.

Hokeja pasaule patur tiesības mainīt un papildināt šo Privātuma politiku, nodrošinot tās aktuālo versiju pieejamu Hokeja Pasaule Interneta vietnē.

Saziņai ar mums, jautājumos par šo Privātuma politiku vai personas datu apstrādi, lūdzam izmantot augstāk norādīto Pārziņa kontaktinformāciju vai Interneta vietnes sadaļā Kontakti norādītos saziņas veidus.

Ja šī Privātuma politika ir tulkota citās valodās, domstarpību gadījumā noteicošā ir Privātuma politikas redakcija latviešu valodā.


Product successfully added to the product comparison!